บัตรเข้าสอบคัดเลือก

 

 

 
 
สารพันปัญหา


1. คำถาม : กปน. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปีงบประมาณ 2558 ช่วงไหนครับ ?
คำตอบ : กปน.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 (ทุกวัน) ผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ที่ http://job.mwa.co.th ค่ะ
 
2. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบได้ถึงเมื่อใด และช่องทางใดบ้างครับ ?
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่กรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ปริ้นใบชำระเงิน เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมการสอบตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 14 มกราคม 2558 ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร
 
3. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถยื่นผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษใดได้บ้างคะ ?

คำตอบ : กปน. กำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ทดสอบทักษะ Listening เเละ Reading) หรือ
  • TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือ
  • TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือ
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
 
4. คำถาม : ถ้าไม่มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องทำอย่างไรครับ ?
คำตอบ : ให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับหน่วยงานที่จัดสอบ โดยเกณฑ์คะแนนจะพิจารณาตามประกาศฯ ค่ะ
(ดูคำแนะนำขอเข้าทดสอบ TOEIC)
 
5. คำถาม : ความรู้ทางด้านภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน มีภาษาอะไรบ้างครับ ?
คำตอบ : ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาบาฮาซา ภาษามลายู/มาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาฟิลิปิโน
 
6. คำถาม : สามารถส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษได้ถึงเมื่อใด และช่องทางใดบ้างครับ?
คำตอบ : ถ้ามีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษและคะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนด (25 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558)

(1) ในใบสมัครสอบออนไลน์ ข้อ 19 ให้เลือก  

(2) เลือกประเภทผลคะแนน กรอกผลคะแนนรวม และกดปุ่ม Browse เพื่อแนบไฟล์ผลคะแนนฯ
(ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์)
 
ถ้าไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษหรือคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด (25 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558)
คำตอบ :

(1) ในใบสมัครสอบออนไลน์ ข้อ 19 อนุโลมให้เลือก 

(2) ส่งใบรายงานผลคะแนน (TOEIC, TOEFL, IELTS) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุเลขที่ชำระเงิน จำนวน 10 หลัก (Ref No1.) ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัครให้ กปน. ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 โดยวิธีการดังนี้

                         - ทางโทรสาร หมายเลข   02 504 0179 เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องโทรศัพท์เข้ามายืนยันการส่งเอกสาร ที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1562, 1579, 1649, 1686 หรือ

                         - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400
ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ทั้งนี้ กปน. จะพิจารณาจากวันประทับตรารับของ กปน.
 
7. คำถาม : วิธีการแนบไฟล์ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องทำอย่างไรคะ ?
คำตอบ :
  1. Scan ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ และบันทึกเป็นนามสกุล PDF
  2. ตรวจสอบขนาดไฟล์ไม่ให้เกิน 1 เมกกะไบต์
  3. กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://job.mwa.co.th ในข้อ 19 แนบไฟล์ผลคะแนน
    ให้กดปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
  4. กรอกข้อมูลอื่น ๆ ตามปกติ
 
8. คำถาม : ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบว่าระบบบันทึกใบสมัครฯ หรือชำระเงินเรียบร้อยแล้วได้อย่างไรครับ ?
คำตอบ : เข้าเว็บไซต์ http://job.mwa.co.th  แล้วคลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน ค่ะ
 
9. คำถาม : ผู้สมัครสอบที่กรอกคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ไม่ถูกต้อง จะแก้ไขทำอย่างไรคะ?
คำตอบ : ให้ส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 13 มกราคม 2558 เวลา 16.30 น. ตามขั้นตอน ดังนี้ค่ะ

1) เขียนคำร้องในแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ (download)

2) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
และสำเนาใบสมัครสอบออนไลน์ที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1 ฉบับ

3) ส่งคำร้องพร้อมหลักฐาน ทางโทรสาร หมายเลข 02 504 0179 เมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องโทรศัพท์เข้ามายืนยันการส่งเอกสาร ที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1562, 1579, 1649, 1686
 
10. คำถาม : เมื่อไรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครับ ?
คำตอบ : การประปานครหลวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียน เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.mwa.co.th หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 30 มกราคม 2558 ครับ
 
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ คุณวุฒิการศึกษา  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตรวจสอบการส่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ เป็นต้น สามารถติดต่อได้ที่ใดคะ ?
คำตอบ : สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กปน. ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 0-2504-0123 ต่อ 1562, 1579, 1649, 1686 ครับ
 
12. คำถาม : หากต้องการสอบถามขั้นตอนและวิธีการสมัครสอบ เช่น การกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร การพิมพ์ใบชำระเงิน และการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใดครับ ?
คำตอบ : สามารถติดต่อ INET Call Center ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 0-2257-7230 (10 คู่สาย) ค่ะ
 
 
 
 
powered by INET