บัตรเข้าสอบคัดเลือก

 

 

 
 
การประปานครหลวง
คำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๓๑๐ / ๒๕๕๗ เรื่อง บรรจุบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ทดลองปฏิบัติงาน
ประกาศการประปานครหลวง
 

  คำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๓๑๐ / ๒๕๕๗ เรื่อง บรรจุบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้ให้ทดลองปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวสำหรับพนักงานบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม) เรื่อง การต้อนรับพนักงานบรรจุใหม่เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น.  
 
 
   
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน  
 
 
   
  เอกสารรายงานตัวพนักงานใหม่ และข้อปฏิบัติในการรายงานตัว  
 
 
   
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  
 
 
   
  แผนที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมกลาง  
 
 
   
  แผนที่อาคารสำนักงานใหญ่  
 
 
   
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน (เพิ่มเติม)  
 
 
   
  ประกาศการประปานครหลวง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและกำหนดการสอบข้อเขียน  
 
 
   
  รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบแต่ละวิชา สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่างๆ  
 
 
   
  ระเบียบและวิธีปฎิบัติในการเข้าสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของการประปานครหลวง  
 
 
   
  ใบคำร้องขอรับคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานการประปานครหลวง  
 
 
   
  แผนที่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยรังสิต  
 
 
   
  ผังมหาวิทยาลัยรังสิต  
 
 
   
  การประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
 
   

 
 
 
powered by INET